วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการวัดผล และการประเมินผล

1. การวัดผล (measurement) หมายถึง การวัดคุณลักษณะ (attribute)ของบุคคลจากผลการตอบคําถามในแบบทสอบตามกฏเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อแสดงคุณค่าเชิงปริมาณหรือตัวเลขทีวัดได้การวัดผลนอกจากใช้แบบทดสอบแล้วยังรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพด้วย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์การตรวจผลงานต่างๆ ที่กําหนดให้ผู้ประเมินทํา

2. การประเมินผล (evaluation) หมายถึง กระบวนการอย่างมีระบบที่นําข้อมูลจากการวัดผลมาตีค่าและตัดสินคุณค่าขงผู้เรียน ซึ่งการวัดผลและการประเมินผลเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เมื่อมีการวัดผลจะทําให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดหลายด้าน เมื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเพื่อตีค่า หรือสรุปคุณค่าออกมาถือว่าเป็นกระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเที่ยงตรงเพียงใดขึ้นกับความถูกต้องของผลการวัด ถ้าผลการวัดถูกต้องการประเมินก็จะมีความเชื่อถือได้มากและตรงกับความเป็นจริง ถ้าผลการวัดผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปด้วย การวัดผลและการประเมินผลมีความแตกต่างกัน (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2545) ดังตาราง

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการวัดผลและการประเมินผล

การวัดและประเมินผลการศึกษา


Loading...