วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้

  1. กิจกรรมแนะแนว
  2. กิจกรรมนักเรียน
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

1.กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

2. กิจกรรมนักเรียน

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับงผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์

โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน

เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย

          2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม

ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในข้อ 2.1 และ 2.2

          มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 1 หรือ 2 ก็ได้ กิจกรรมหนึ่ง

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ลูกเสือสำรอง            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ลูกเสือสามัญ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ลูกเสือวิสามัญ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   

กิจกรรมยุวกาชาด

สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

รุ่นนกน้อย เด็กหญิง อายุ 4-6ปี    อนุบาล 1-3

รุ่นนกสีฟ้า เด็กหญิง อายุ 7-11ปี   ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง เยาวสตรี อายุ 12-15 ปี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง เยาวสตรี อายุ 12-15 ปี     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนก็ได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]