วันพุธ, 30 กันยายน 2563

การเทียบโอนผลการศึกษา

การเทียบโอนผลการเรียน ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ควรดําเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่ รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่ รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควร กําหนดรายวิชา/จํานวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม

การพิจารณาการเทียบโอนสามารถดําเนินการได้ ดังนี้

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน

๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้ง ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ

๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ

และสามารถศึกษา ” คู่มือการเทียบโอนผลการเรียน ” ได้เพิ่มเติมจาก เว็บนี้ครับผม http://www.des.rmuti.ac.th/ebook/Manual/4/#/0


Loading...