วันพุธ, 30 กันยายน 2563

ข้อสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย

25 ก.ค. 2014
76851

สวัสดีครับผม วันนี้ครูเชียงรายได้มีโอกาส รวบรวมข้อสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ จากหลายๆที่ หลายเว็บ นำมาคัดเหลือ 20 ข้อ ให้นักเรียนและคุณครูที่สนใจได้ลองนำไปวิเคราะห์ไปฝึกทำดูครับผม ต้องขอขอบคุณแนวข้อสอบจากหลายเว็บด้วยนะครับผม

1. โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด
ก. กิจกรรมกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจโดยใช้ทักษะประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ข. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำ
ค. เป็นการทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครู ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนดำเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางในการวัดผลและการประเมินผล
ง. โครงงานเป็นกิจกรรมของนักเรียนเองที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างชัดเจน ในการทำกิจกรรมโครงงานนั้นก็ต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ครูมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานที่นักเรียนมาขอคำปรึกษา 3

2.ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
ก. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
ข. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ค. ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ง. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์

3.ข้อใดคือองค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์
ก. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
ค. ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

4. นักเรียนควรวางแผนอย่างไรในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ก. มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทำโครงงานเพียงคนเดียวเท่านั้น
ข. จัดลำดับภาระงานก่อน-หลัง และทำตามแผนงานที่วางเอาไว้
ค. มีการแบ่งงานมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนทำตามความถนัด
ง. ข้อ ข และ ค ถูก

5. ขั้นตอนแรกของการทำโครงงาน คือข้อใด
ก. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
ค. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

6. ข้อใดเป็นความสำคัญ ของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ก. ผู้เรียนเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์
ข. เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหา
ค. พัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน
ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงาน
ก. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ข. มีงบประมาณเพียงพอ
ค. มีเวลาเพียงพอ
ง. มีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา

8. ณ เดช ค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอน ก ไก่ ไว้บ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ข. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ง. ขั้นการลงมือทำโครงงาน

9. มานีขอพบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อขอคำแนะนำการทำโครงงานพัฒนาโปรแกรมสอนเรื่องระบบสุริยะ อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ข. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ง. ขั้นการลงมือทำโครงงาน

10. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่ลาว จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
ก. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ข. โครงงานประเภทการทดลอง
ค. โครงงานพัฒนาเกม
ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

11. การพัฒนาเกมจิกซอล์ จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
ก. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ข. โครงงานประเภทการทดลอง
ค. โครงงานพัฒนาเกม
ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

12. กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด
ก. แก้ปัญหา
ข. ประดิษฐ์คิดค้น
ค. ค้นคว้าหาความรู้
ง. ฝึกทักษะพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์

13. โครงงาน ระบบจองตั๋วรถโดยสาร จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ค. โครงงานจำลองทฤษฎี
ง. โครงงานประยุกต์ใช้งาน

14. โครงงาน ทดลองเรื่องการไหลของของเหลว จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ค. โครงงานจำลองทฤษฎี
ง. โครงงานประยุกต์ใช้งาน

15. โครงงาน สื่อคำศัพท์ จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ค. โครงงานจำลองทฤษฎี
ง. โครงงานพัฒนาเกม

16. โครงงานสารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ค. โครงงานจำลองทฤษฎี
ง. โครงงานประยุกต์ใช้งาน

17. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน
ก. การเขียนรายงาน
ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
ค. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

18. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการการจัดแสดงและการนำเสนอผลงาน
ก. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา
ข. ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงาน
ค. ผลงานทุกชิ้นที่ทดลองไม่สำเร็จ
ง. วิธีการดำเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสำคัญ

19. ข้อใดไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน
ก. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ข. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ค. คัดลอกผลงานผู้อื่น
ง. ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

20. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโครงงานได้ถูกต้องที่สุด
1) ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
2) ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
3) ขั้นการลงมือทำโครงงาน
4) ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
5) ขั้นการนำเสนอโครงงาน
6) ขั้นการเขียนรายงาน
ก. 1- 2-3-4-5-6
ข. 2-1-3-5-4-6
ค. 2-1-4-3-6-5
ง. 1-2-4-5-3-6


Loading...