วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563

ความหมายของ ครุภัณฑ์

08 มิ.ย. 2014
607

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ  โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่มีค่าต่อหน่วย หรือต่อชุด เกินกว่า 5,000 บาท และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย  ดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่มีราคาต่อหน่วยต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท

3. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมบำรุง หรือค่าซ่อมกลาง

4. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

ข้อสังเกต 

ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น   ค่าขนส่ง   ค่าภาษี   ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

ที่มา: หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0704/ว 33  ลว.18 ม.ค.2553


Loading...