วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

สรุปหลักการเขียนหนังสือราชการ

29 พ.ค. 2014
4159

สรุปหลักการเขียนหนังสือราชการ

คําว่า “หนังสือราชการ” ตามระเบียบงานสารบรรณ คือ เอกสารที่ทําขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งมีด้วยกัน 6 ชนิด ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ
๑. เขียนให้ถูกต้อง
๒. เขียนให้ชัดเจน
๓. เขียนให้รัดกุม
๔. เขียนให้กะทัดรัด
๕. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อควรคํานึงถึงในการเขียนหนังสือราชการ
ผู้ที่จะเขียนหนังสือราชการได้ประเภทเขียนดี จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ระเบียบงานสารบรรณดี
2. มีความรู้และสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเป็นอย่างดี
3. รู้จักใช้พจนานุกรม
4. ย่อความเก่ง
5. รู้ เข้าใจ สามารถใช้สํานวนราชการได้ถูกต้อง เหมาะสม
6. เขียนภาษาราชการเป็น และถูกต้อง
7. เขียนได้ถูกแบบตามชนิดของหนังสือราชการ
8. เขียนได้ถูกต ้อง เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี
9. มีความละเอียด รอบคอบ มีความจําดี

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]