วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
วิชาภาษาไทย (ท๒๒๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รตนพร ตุ้ยยวง
ครูชำนาญการ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
เล่มที่ ๔ เรื่อง สุขสันต์โฆษณา

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy with Grammar
แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary
แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๔
แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบระคน
Loading...