วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

18 มี.ค. 2014
616

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้

๑. การย้ายกรณีปกติ  ได้แก่
๑.๑ การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส
๑.๒ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา
๑.๓ การย้ายเพื่อกลับภูมิลำเนา
๑.๔ การย้ายด้วยเหตุผลอื่น เช่น การย้ายเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การย้ายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่
๒.๑ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง
๒.๒ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต
๒.๓ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง

๓. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่
๓.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
๓.๒ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓.๓ การย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ

ที่มา : หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]