เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน

บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้ศึกษา         อินทนง   จันตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2555 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 11 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 11 ชุด ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่อง การบริโภคสินค้าและบริการ  เล่มที่ 2 เรื่อง ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ เล่มที่ 3 เรื่อง  เทคโนโลยีการผลิตและบริการ  เล่มที่ 4 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค เล่มที่ 5 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการของท้องถิ่นต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคของไทย เล่มที่ 6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  เล่มที่ 7 เรื่อง การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่ 8 เรื่อง สหกรณ์โรงเรียน เล่มที่ 9 เรื่อง ธนาคาร  เล่มที่ 10 เรื่อง ระบบสินเชื่อ เล่มที่  11 เรื่อง ประชาคมอาเซียน     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน-หลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ และแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 15 แผน ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555 โดยใช้ศึกษาในเวลาเรียนปกติ วันละ 1 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  รวมเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น  15  ชั่วโมง สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 90.74/88.43

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้        สู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 38.64 และหลังเรียน เท่ากับ 91.59  ผลการเปรียบเทียบ พบว่า  ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 52.95

3.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเท่ากับ 0.8630  ซึ่งหมายความว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้        สู่ประชาคมอาเซียน ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 86.30

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน            ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคม โดยภาพรวม  มีคะแนนระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.89 , = 0.24)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *