วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๓๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้ โรคตามมาตรา ๓๐ (๕) คือ

(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๒) วัณโรคในระยะติดต่อ
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติ ให้ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องไม่เป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]