วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

วินัยข้าราชการ อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 ความหมาย

วินัยข้าราชการอาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 ความหมาย คือ

1. หมายถึงระเบียบ กฎเกณฑ์แบบแผนความประพฤติที่ทางราชการกําหนดให้ข้าราชการยึดถือและปฏิบัติ

2. หมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ข้าราชการแสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควรเป็นการควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่ถูกระเบียบหลักเกณฑ์หรือแบบแผนที่ทางราชการกําหนดไว้

ดังนั้น วินัยจึงหมายถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่พึงประสงค์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]