วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.

07 มิ.ย. 2013
1316

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งระบบ ต่าง ๆ จะสามารถช่วยให้การทำงานของบุคลากรด้านข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าใจหลักการของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้สรุประบบที่สำคัญ ๆ ที่หน่วยงานในสังกัดใช้ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้

โปรแกรม M-OBEC
M-OBEC เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน และครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเองได้

โปรแกรม B-OBEC
B-OBEC เป็นโปรแกรม ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ ที่ www.bopp-obec.info

ระบบ Data Management Center
ระบบ Data Management Center ใช้เพื่อการบริหารจัดการและเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน 2 ภาคเรียน และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนรายคนของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจะได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบ real time ในเร็วๆนี้

โปรแกรม OBEC56
โปรแกรม OBEC56 เป็นระบบบริหารจัดการและเก็บข้อมูลรายโรงเรียน เช่น ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน การนำ Report จากระบบมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบตารางรวมรายเขตพื้นที่การศึกษา รายจังหวัด และภาพรวมระดับ สพฐ.

โปรแกรมครูและบุคลากร
โปรแกรมครูและบุคลากร เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา บนเว็บไซต์ ที่ www.bopp-obec.info

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]