วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายๆ

การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายๆ

การรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนนั้น ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบหรือฟอแมต เหมือนกับรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาแบบทั่วไป ซึ่งต้องมีทั้งหมด 5 บท

แต่การรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเราควรนำเสนอข้อมูลตามความจริงที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นชัดเจนแบบ 3-10 หน้าก็ได้

โดยมีส่วนประกอบในการนำเสนอ ดังนี้
ที่มาและปัญหา
วัตถุประสงค์
วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

ตัวอย่าง

ชื่อรายงาน………………………………………………………………………………………..

ปัญหา  :  ………………………………………………………………………………………..

สาเหตุ   

  1.   ……………………………………………………………………………………………….
  2.   ……………………………………………………………………………………………….
  3.  ………………………………………………………………………………………………..

วัตถุประสงค์

               เพื่อ…………………………………………………………………………………..

วิธีการวิจัย

  1. กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้น……ภาคเรียนที่……ปีการศึกษา…..จำนวน…….คน
  2. วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้

                    2.1  ชื่อนวัตกรรม………………………….จำนวน………..ชุด/เรื่อง/หน่วย  ดังนี้

2.1.1  …………………………………………………………………..

2.1.2  …………………………………………………………………..

2.1.3  …………………………………………………………………..

2.2  แผนการสอน  เรื่อง……………………………………………………….

2.3  เครื่องมือวัดผลและรวบรวมข้อมูล

2.3.1  ………………………………………………………………….

2.3.2  ………………………………………………………………….

2.3.3  …………………………………………………………………

  1. วิธีการรวบรวมข้อมูล

                    3.1  …………………………………………………………………………

                    3.2  ………………………………………………………………………..

                    3.3  …………………………………………………………………………

  1. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

                    4.1  …………………………………………………………………………

                    4.2  ………………………………………………………………………..

                    4.3  ………………………………………………………………………..

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

                    5.1  ………………………………………………………………………..

                    5.2  ………………………………………………………………………..

                    5.3  ……………………………………………………………………….               

สรุปและสะท้อนผล               ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น
MR.Cherdchai Huadrsi เมื่อ 02/06/2013 04:15

เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุด สำหรับทุกคน