วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

หน่วยกิต credit

หน่วยกิต credit

หน่วยกิต credit

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

หน่วยกิต
ความหมาย
[-กิด] น. ตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกําหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ, เครดิต ก็เรียก.

พจนานุกรม ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร 
หน่วยกิต
คำแปล
(กศ.) น. หน่วยวิชาการเรียน มีคะแนนประจำ นักศึกษาจะต้องทำงานให้ได้จำนวนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยกำหนด จึงจะผ่านการศึกษาไปได้, เทียบคำ (อก. credit).

 

สรุป  หน่วยกิต credit ค่าน้ำหนักที่กำหนดให้ในหน่วยการเรียนแต่ละรายวิชา โดยคิดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อบรรลุตามมาตรฐานหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้สำหรับรายวิชานั้น โดยรายวิชาที่ใช้เวลาในการเรียนการสอน 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]