วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง

04 เม.ย. 2013
13240

ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง

หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง subjective or eassy test เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะ คำถาม แล้วให้เขียนตอบอย่างเสรี

หลักในการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง สามารถสรุปได้ดังนี้

1. เขียนคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการตอบให้ชัดเจน

2. เขียนคำถามให้ชัดเจน และควรใช้คำถามให้ใช้ความคิด เช่น อธบาย วิเคราะห์

3. กำหนดเวลาให้ตอบนานพอสมควร

4. เลือกถามเฉพาะจุดที่สำคัญของเนื้อหาที่เรียน

5. คำถามยากง่ายไม่เท่ากันในแต่ละข้อ

 

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]