วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ การวางแผนการวิจัยว่าจะวิจัยเรื่องอะไรจะดำเนินการในการวิจัยอย่างไร จนกระทั่งได้ผลวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยได้ การเขียนเค้าโครงการวิจัย จะทำให้มองเห็นภาพของงานตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมายสุดท้ายที่ชัดเจนมีหลักการใหญ่ๆ ที่สำคัญ คือ

  1. ชื่อเรื่องการวิจัย
  2. หลักการและเหตุผล
  3. วัตถุประสงค์การวิจัย
  4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  5. แนวคิด/หลักการที่ใช้แก้ปัญหา/การพัฒนา
  6. วิธีดำเนินการวิจัย
  7. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย(Gantt Chart)
  8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]