วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น Local-related content  องค์ความรู้และทักษะที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่นพัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาตร์ สภาพชุมชน วัฒนธรรม เศษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและหวงแหน สังคมของบรรพบุรุษ สร้างมา โดยการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในลักษณะค่ายการเรียนรู้ต่างๆ นานา

และ ครู ผู้บริหาร ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นไทย  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  และสามารถดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ   แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในชุมชน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]