วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

รูปแบบวิธีการสอนแบบ แฮร์บาร์ต Herbart Method

แฮร์บาร์ต Herbart Method

แฮร์บาร์ต Herbart Method เป็นปรัชญาการศึกษาชาวเยอรมัน และเป็นผู้ริเริ่มการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยการเรียนการสอนในตามความคิดของ แฮร์บาร์ต (Herbart Method)นั้น คือ นักเรียนจะเรียนรู้สิ่งใดนั้นจะต้องมาจากความสนใจของเราก่อนเป็นอันดับแรก ในด้านการเรียนการสอนนั้นครูผู้สอนจำเป็นต้องสร้างความสนใจก่อนเป็นอันดับแรก จึงเข้าสู้ขั้นตอนของการสอนจริงๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

จุดมุ่งหมาย
1. ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากความสนใจก่อนการเรียนรู้
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน เป็นการสำรวจข้อมูลนักเรียนว่าเขามีพื้นฐานขนาดไหน จะได้จัดการเรียนการสอนถูก (ความรู้เก่ากับความรู้ใหม่)
3. เป็นการส่งเสริมการจัดลำดับความรู้ของผู้เรียน

วิธีการสอน
1. ขั้นเตรียม เป็นขั้นเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจก่อนเพื่อจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ครูต้องทบทวนความรู้เดิมที่มีอยู่ของผู้เรียน
2. ขั้นสอน เป็นขั้นตอนที่ครูดำเนินการสอนความบทเรียน
3. ขั้นสัมพันธ์หรือทนทวนเปรียบเทียบ เป็นต่อจากการสอนเมือครูสอนเสร็จแล้วครูต้องทบทวนความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ และครูต้องทบทวนเปรียบเทียบว่าความรู้ใหม่กับความรู้ที่เพิ่มมาสัมพันธ์กันไหมและจดบันทึก
4. ขั้นตั้งกฎหรือข้อสรุป ครูกับผู้เรียนช่วยกันรวบรวมความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่แรกแล้วจัดลำดับตามขั้นตอนให้เป็นระบบ เพื่อนให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
5.ขั้นนำไปใช้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น
Mr xeng เมื่อ 17/03/2013 06:35

สะวัดดีครับคูร, คูรเคียวิจัยวิทีสอนแบบherbart นี้แล้วใช่ไม่? เราขอคูบดคัดหย้อของคูรได้ไม่?