วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษา เพื่อเป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

การประเมินผล มีดังนี้

1. ควรมีการประเมินผลตลอดเวลา โดยวิธีการ สังเกต การซักถาม การทดสอบ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของครูตรงตามจุดประสงค์มากที่สุด

2. การวัดผลมีการป้อนกลับ และการเสริม ใช้การวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ออกข้อสอบที่ดี ให้คะแนนยุติธรรม

3. มีการวัดผลการเรียนการสอน โดยทำการวัดผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความสนใจ และยังวัดความเข้าใจของนักเรียนด้วย

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]