วันพุธ, 30 กันยายน 2563

ทฤษฎีพหุปัญญา โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์

โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์

โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ Howard Gardner ได้กล่าวไว้ว่า คนเราทุกคนล้วนมีความฉลาด แต่ความฉลาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย จากคำกล่าวนี้เลยกลายมาเป็น ทฤษฎีพหุปัญญา นั่นเอง

พหุปัญญา หมายถึง  สติปัญญาความสามารถที่หลากหลายของบุคคลที่มีความสามารถที่มาจาก การถูกควบคุม โดยสมองแต่ละส่วน และการพัฒนาสมองต้องได้รับการเลี้ยงดูจากสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม

การสงเสริมความสามารถทางสติปัญญาในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีเป้าหมาย คิดอย่างมีเป้าหมาย คิดอย่างมีเหตุผลและต้องจัดให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้พัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


Loading...