วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

การบริการแนะแนว

การบริการแนะแนว 5 บริการ

1. การบริการรวบรวมข้อมูลและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการบริการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. การบริการข่าวสาร สารสนเทศให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาในรอบด้าน

3. การบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตนเองเข้าใจตนเอง หัวข้อนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการแนะแนว

4. การบริการจัดวางตัวบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ต่อเนื่องจากการเรียนการสอนและสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน

5. ติดตามและประเมินผลเป็นการบริการให้บริการแนะนแนวจาก 4 ข้อข้างบน เพื่อปรับปรุงงานให้บริการนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้เรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]