วันพุธ, 30 กันยายน 2563

หลักของการแนะแนว

หลักของการแนะแนว

 

1. บริการแนะแนวในโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อนักเรียนทุกคน

2. การแนะแนวช่วยให้นักเรียนสามารถนำตนเองได้

3. การแนะแนวที่ดีต้องมีข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆตรงตามข้อเท็จจริง

4. การแนะแนวต้องจัดทำอย่างต่อเนื่อง

5. การแนะแนวในโรงเรียนต้องมีการประสานงานร่วมมือกัน กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทั้งในและนอกโรงเรียน

6. การแนะแนวต้องทำควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน

7. การแนะแนวต้องจัดบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม

 

เก็บมาฝาก บิดาของการแนะแนว คือ แฟรงค์ พาร์สัน

 


Loading...