วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมีดังนี้

1. ผสมผสานหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน

2. ผสมผสานกระบวนการสอน / กระบวนการเรียนรู้ / ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมอันดีงาม

โดยคำนึงถึง

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. ความสามารถทางปัญญา

 

หลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อาจจัดได้ 2 แบบ

1. บูรณาการภายในวิชา คือ เป็นการบูรณาการในเนื้อหาวิชาเดียวกันให้มากที่สุด

2. บูรณาการระหว่างวิชา คือ การเชื่อมโยงหลายๆวิชาเข้ารวมกันโดยทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 

รูปแบบของการบูรณาการ

1. บูรณาการแบบสอดแทรก คือ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ กับหัวเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริงหรือสาระที่กำหนดขึ้นมา เช่นเรื่อง ป่าไม้

2. บูรณาการแบบคู่ขนาน  คือ มีครูผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไป จัดการสอนโดยอาจยึดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบูรณาการเชื่อมโยงกันแบบคู่ขนาน

3. บูรณาการแบบสหวิทยาการ คือ การนำเนื้อหาจากหลายๆกลุ่มสาระการเรียนรู้มาเชื่อมโยงกันเพื่อจัดการเรียนรู้

4.บูรณาการแบบโครงการ คือ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เป็นโครงการ โดยผู้เรียนและครูผู้สอนร่วมกันสร้างสรรค์โครงงานขึ้นมา โดบมีวิชาต่างๆ เข้ามาร่วมทำโครงงานครั้งนี้ด้วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]