วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค

พาฟลอฟ Pavlov

พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค  

ก่อนวางเงื่อนไข

ขั้นที่ 1 สั่นกระดิ่ง CS >>>> ไม่เกิดปฏิกริยาสะท้อน

ขั้นที่ 2 พ่นผงเนื้อ UCS >>>>น้ำลายไหล UCR

 

ระหว่างการวางเงื่อนไข

ขั้นที่ 3 สั่นกระดิ่ง CS +พ่นผงเนื้อ UCS >>>> น้ำลายไหล UCR

 

หลังการวางเงื่อนไข

ขั้นที่ 4 สั่นกระดิ่ง CS >>>> น้ำลายไหล CR

 

เพราะฉะนั้น

-สิ่งเร้าแท้ (อาหาร)(ไม่ได้วางเงื่อนไข)   (Unconditioned Stimulus = UCS)

-สิ่งเร้าเทียม (กระดิ่ง)(วางเงื่อนไข) (Conditioned Stimulus = CS)

-ตอบสนองเพราะสิ่งเร้าแท้(ไม่ได้วางเงื่อนไข) (Unconditioned Response = UCR)

-ตอบสนองเพราะสิ่งเร้าเทียม(วางเงื่อนไข)  (Conditioned Response = CR)

 

กฏการเรียนรู้ 4 กฏ

1. การลบพฤติกรรม (Law of Extinction)

2. กฏการคืนสภาพเดิม (Law of Spontaneous recovery)

3. กฏการสรุปความเหมือน (Law of Generalization)

4. กฏการจำแนกความต่าง (Law of Discrimination)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]