วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ความสำคัญของสื่อการสอน และลักษณะของสื่อที่ดี

ความสำคัญของสื่อการสอน,ลักษณะของสื่อที่ดี

ภาพประกอบจาก internet

 

ความสำคัญของสื่อการสอน และลักษณะของสื่อที่ดี มีดังนี้

ความสำคัญของสื่อการสอน

1.ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในการที่จะเรียนรู้

2.ช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่กว้างไกลมากขึ้น

3. ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอน

4.ช่วยให้เข้าใจความหมายสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ตรงกัน

5.ช่วยลดเวลาการเรียน ช่วยลดเวลาการสอน เพิ่มเนื้อหาวิชามากขึ้น

 

ลักษณะของสื่อที่ดี

1. เหมาะกับวัตถุประสงค์

2. เหมาะกับวัยของผู้เรียน

3. เหมาะกับกิจกรรมการเรียนการสอน

4.ใช้งานง่าย ปลอดภัย และสะดวก มีขนาดพอเหมาะ เหมาะสม

5.ไม่สิ้นเปลือง ประหยัด คุ้มค่า

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]