วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

คําจํากัดความ เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

คําจํากัดความ เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

ความผิดลหุโทษ หมายถึง ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง มาอยู่ในสถานที่ราชการแต่ไม่สนใจเป็นธุระไม่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ปล่อยให้งานคั่งค้าง

กลั่นแกล้ง หมายถึงพฤติกรรมที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกทรมานทางจิตใจ หรือ ร่างกาย ชั่วคราว หรือต่อเนื่อง หากปล่อยให้กลายเป็นพฤติกรรมที่เลวร้าย

ดูหมิ่น หมายถึง ดูถูกว่าไม่ดี สบประมาท

เหยียดหยาม หมายถึง ดูถูกหรือรังเกียจโดยเหยียดให้ต่ำลง

กดขี่ หมายถึง ข่มให้อยู่ในอำนาจของตน โดยใช้อำนาจบังคับ

ข่มเหง หมายถึง ใช้กำลังรังแก

 


Loading...