วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

 

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31-46

1. กระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การส่งเสริม และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท

2. การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือรูปของคณะกรรมการ

3. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดเขตพื้นที่การศึกษา

4. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฏหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา

5. ผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

6. จำนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

7. จำนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

8. ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ กำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาฯ

9. ให้กระทรวงกระจายอำนวจและการบริหารและการจัดการศึกษา

10. มีการตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

11.  มีการตั้งคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]