วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

เกณฑ์การประเมินของข้าราชการสังกัด สพฐ

เกณฑ์การประเมินของข้าราชการสังกัด สพฐ

องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน

1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนร้อยละ 80

2.พฤติกรรมการปฎิบัติราชการ หรือสมรรถนะ สัดส่วนร้อยละ 20

 

2.1 สมถนะหลักที่ ก.พ. กำหนด 5 ด้าน

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์

2.การบริการที่ดี

3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ

4.การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

5.การทำงานเป็นทีม

2.2.สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 ด้าน

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]