วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ประเภท ดังนี้

ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา

1.ครูผู้ช่วย

2.ครู

3.อาจารย์

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5.รองศาสตราจารย์

6.ศาสตราจารย์

 

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

1.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2.ผู้อำนวยการสถานศึกษา

3.รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

1.ศึกษานิเทศก์

2.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]