วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542  หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา

Formal education การศึกษาในระบบ คือ กำหนดจุดหมาย วิธีการ หลักสูตร เวลา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

Nnon-formal education การศึกษานอกระบบ คือ มีความยืดหยุ่น โดยเนื้อหาและหลักสูตรต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

IN-formal education การศึกษาตามอัธยาศัย คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองความความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม สื่อ แหล่งความรู้อื่น

 


Loading...