วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

มีผลบังคับใช้ 20 สิงหาคม 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) มีผลบังคับใช้เมื่อ 20 ธันวาคม 2545 *** เนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) มีผลบังคับใช้เมื่อ 23 กรกฏาคม 2553 *** เนื่องจากมีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

มีทั้งหมด 9 หมวด 78  มาตรา

หมวดที่ 1 บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการ

หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่การศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา

หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา

หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา

หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

หมวดที่ 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


Loading...