วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

ข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

24 ธ.ค. 2012
4526

ข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 

1.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษา
ก.ครู
ข.ผู้บริหารสถานศึกษา
ค.ผู้บริหารการศึกษา
ง.ศึกษานิเทศก์

2.ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือใคร
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.เลขาธิการ สพฐ.
ง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับใด
ก.มัธยมศึกษาตอนต้น
ข.มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค.อนุปริญญา
ง.ปริญญาตรี

4.การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
ก.2 รูปแบบ
ข.3 รูปแบบ
ค.4 รูปแบบ
ง.5 รูปแบบ

5.การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลาในการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
ก.การศึกษาในระบบ
ข.การศึกษานอกระบบ
ค.การศึกษาตลอดชีวิต
ง.การศึกษาตามอัธยาศัย

6.คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าใด
ก.ไม่เกิน 3 คน
ข.ไม่น้อยกว่า 3 คน
ค.ไม่เกิน 5 คน
ง.ไม่น้อยกว่า 5 คน

7.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
ก.2 ระดับ
ข.3 ระดับ
ค.4 ระดับ
ง.5 ระดับ

8.ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในระบบ
ก.การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ข.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ง.ถูกทุกข้อ

9.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข.การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
ค.การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้และทักษะด้านคณิตศาตร์และด้านภาษาโดยเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
ง.ถูกทุกข้อ

10.กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาคณะกรรมการกี่องค์กร
ก.3 องค์กร
ข.4 องค์กร
ค.5 องค์กร
ง.6 องค์กร
เฉลย

1.ก

2.ข

3.ข

4.ข

5.ข

6.ค

7.ก

8.ก

9.ค

10.ข

ขอบคุณแหล่งที่มามากๆเลยครับ : http://apifoy.blogspot.com/2010/03/blog-post_19.html

 


Loading...