วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อฝช่วยส่งเสริมให้กระบวนการการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน

บรรยากาศที่ท้าทาย

บรรยากาศที่อิสระ

บรรยากาศที่ยอมรับนับถือ

บรรยากาศที่มีความอบอุ่น

บรรยากาศแห่งการควบคุม

บรรยากาศแห่งความสำเร็จ

ความสำคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เพื่อการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนในด้านสติปัญญา ร่างกาย และสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนด้วยความสุข รักการเรียน และเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในที่สุด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]