วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

ความรู้พื้นฐานอาเซียน

16 ธ.ค. 2012
917

อาเซียน คือ กลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 10 ประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนา และมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  สิ่งที่เราต้องรู้พื้นฐาน มีดังนี้

1. ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
2. สมาชิกอาเซียน
3. อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน
4. ปฏิญญาอาเซีย
5. กฎบัตรอาเซียน

 

 


Loading...