วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคบากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสิรมจากโรงเรียน

การดูแลช่วยเหลือ รวมหมายถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา โดยวิธีการและเครื่องมือสำหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง และปลอดภัยจากสารเสพติด และมีความสุขในการดำรงชีวิตในสังคม

 

กระบวนการดำเนินงานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน

1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดทำระเบียนสะสม การประเมิน SDQ การสังเกตพฤติกรรม
2.การคัดกรองนักเรียน เช่น แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง
3.การส่งเสริมนักเรียน เช่น กิจกรรมโฮสรูม กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง ได้รับการแก้ไข
4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น  การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ปัญหา
5.การส่งต่อ เช่น ปัญหาบางกรณีที่ยากต่อการแก้ไข หรือช่วยเหลือแล้ว นักเรียนยังมีพฤติกรรไม่ดีขึ้น ก็จัดการส่งต่อโดยแบ่งเป็น ส่งต่อภายใน ส่งต่อภายนอก

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]