วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

จิตวิทยาการแนะแนว

จิตวิทยาการแนะแนว

จิตวิทยาแนะแนว หมายถึง วิชาแนะแนวที่เอาหลักจิตวิทยาเข้ามาใช้เพื่อการแนะแนว เพราะบริการแนะแนวจะได้ผลดีมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยให้ครูได้เข้าใจเด็ก และช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองเป็นสำคัญ

การแนะแนว หมายถึง การช่วยให้บุคคล

1. ได้รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง

2. รู้จักสภาพแวดล้อม

3. สามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม สถานการณ์ต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]