วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประกอบไปด้วย

1. วิสัยทัศน์

2. หลักการ

3. จุดหมาย

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. มาตรฐานการเรียนรู้

7. ตัวชี้วัด

8. สาระการเรียนรู้แบะมาตราฐานการเรียนรู้

9. กิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน

10. ระดับการศึกษา

11. การจัดเวลาเรียน

12. โครงสร้างเวลาเรียน

13. การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

14. การจัดการเรียนรู้

15. สื่อการเรียนรู้

16. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

17. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

18. เอกสารหลักฐานการศึกษา

19. การเทียบโอนผลการเรียน

20. การบริหารจัดการหลักสูตร

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง