วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

เนื้อเพลง สัญลักษณ์อาเซียน

20 พ.ย. 2012
1634

เพลงสัญลักษณ์อาเซียน

คำร้อง : สายัณห์ แก้วพิทักษ์

ทำนอง : บังใบ

เนื้อเพลง 

       อาเซียนเรานี้  สัมพันธ์ไมตรี ทุกชาตินี้รุ่งเรือง  ต้นข้าวสีเหลืองมัดรวมกันไว้

นั้นคือมิตรภาพเรานั้น อาเซียนเรายึดมั่น  ไม่เปลี่ยนไป สนธิสัญญาเคยให้  ใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

       สีน้ำเงินคือความมั่นคงสันติภาพ  สีแดงก้าวหน้ากล้าหาญ  ความบริสุทธิ์คือสีขาวเรานั้น

สีเหลืองอร่ามนั่น  คือความเจริญรุ่งเรือง

 

 

ที่มา:  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการจัดการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.)


Loading...