วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา

11 พ.ย. 2012
2860

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการสร้างสังคมภูมิ ภาคให้พลเมื องของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนอยู่ร่วมกั นฉันญาติ มิตรในครอบครัวเดียวกั น ประชาคมอาเซี ยนก่อตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิ ภาค ธำรงไว้ ซึ่งสันติ ภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกิ นดี อยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิ กทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อิ นโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้มีนโยบายและเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมี ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในการอยู่ร่วมกันกับประชากรของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการจั ดการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ขอขอบคุณคณะทำงาน สถาบันทางการศึกษา กรมอาเซี ยน กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมอาเซียนที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูล ทำให้การจัดทำเอกสารเล่มนี้มีความสมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ดาวน์โหลด : แนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]