วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ Learning pyramid

 

หลังจากที่ได้เจอภาพ ปิรามิดแห่งความสำเร็จแล้ว จึงขอสรุป ย่อๆ ปริรามิดแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ นะครับ

  1. การเรียนในห้องเรียน (Lecture) นั่งฟังบรรยาย จะจำได้น้อยกว่า 10%
  2. การอ่านด้วยตัวเอง (Reading) จะจำได้เพิ่มขึ้นเป็น 10%
  3. การฟังและได้เห็น (Audiovisual) เช่น การดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ จำได้ 20%
  4. การได้เห็นตัวอย่าง (Demonstration) จะช่วยให้จำได้ 30%
  5. การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม จะช่วยให้จำได้ถึง 50%
  6. การได้ทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing) จะจำได้ถึง 75%
  7. การได้สอนผู้อื่น (Teaching) เช่น การติว หรือการสอน จะช่วยให้จำได้ถึง 90%

ที่ผมสังเกตภาพปิรมิดแห่งการเรียนรู้ ที่ได้ก็คือ การที่นักเรียนได้การติวให้กับเพื่อนร่วมชั้น จะทำให้เด็กจำได้ถึง 90 % รองลงมาก็คือ การทดลองปฏิบัติเอง จะจำได้ถึง 75% และ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม จะช่วยให้จำได้ถึง 50%

ดังนั้นครูในอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21 จึงต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยน การเรียนการสอนแบบเดิมครูต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมเอง โดยที่ครูคอยเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนแทนนะครับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]