วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ปรัชญาการศึกษา

ศัพท์คำว่า ปรัชญา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Philosophy ผู้นำมาใช้คือ ไพทากอรัส  เป็นผู้เริ่มใช้คำนี้เป็นคำแรกมาจากภาษากรีก ว่า Philosophia ซึ่งประกอบมาจากคำศัพท์ว่า

Philos ( loving or dear ) แปลว่า ความรัก, ความเลื่อมใส, ความสนใจ

Sophia ( wisdom or knowledge) แปลว่า ปัญญา, ความรู้, วิชาการ

รวมความทั้ง 2 คำแล้ว ได้ความหมายว่า ความรักในปัญญา, ความรักในความรู้, ความรักในวิชาการ

 

ประโยชน์ของปรัชญาการศึกษา

1. เป็นแกนกลางในการจัดดำเนินการศึกษา

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของสังคม

3. กำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา

4. ชี้ให้เห็นแนวโน้มระบบการศึกษา

5. เป็นดรรชนีชี้ให้เห็นความสำเร็จและล้มเหลวการศึกษา

 

ปรัชญาการศึกษาสาขาต่างๆ

1. ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialism) เน้นครู

1. ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perenialism) เน้นครู

1. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivesm) เน้นผู้เรียน

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]