วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ค่านิยมหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค่านิยมหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ประการ

1. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

2. ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่

4. มีจิตรสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละ

5. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม

6. มีความซื่อสัตย์สุจริต

7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง

8. ใช้ข้อมูลเอกสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเืพ่อการในหน้าที่

9. เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฏหมายอย่างตรงไปตรงมา

10. มีจิตรบริการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

11. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]