วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562

ค่านิยมของ สพฐ.

ค่านิยม สพฐ.  OBEC Core Values

เป็นองค์กรที่มีชีวิต     O = Organic
พร้อมจิตเอื้ออาทร    B = Benevolence
มีอาภรณ์ คือ ความขยัน     E = Eagerness
ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม      C = Compliance


Loading...