วันพุธ, 30 กันยายน 2563

คุณธรรมของครู

คุณธรรมของครู คุณธรรมของกัลยาณมิตรธรรม7  ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดีหรือครูที่ดี ๗ ประการ  คุณธรรมเปรียบเสมือนหลักการสำคัญที่ให้บุคคลหรือสังคมนำไปใช้และไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างราบรื่น  มีความสำเร็จในการทำงาน  เป็นคนดีของ  สังคม และประเทศชาติ

ปิโย  น่ารัก

ครุ  น่าเคารพ

ภาวนีโย  น่ายกย่อง

วัตตา  รู้จักพูด

วจนักขโม  อดทนต่อถ้อยคำ

คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา   กล่างเรื่องลำลึกได้

โน จักฏฐาเน นิโยชเย  ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย


Loading...