คุณธรรมของครูและผู้บริหาร

1. คุณธรรมของกัลยาณมิตรธรรม7  ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดีหรือครูที่ดี ๗ ประการ

2. พรหมวิหาร 4 คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่

3. อิทธิบาท 4 คุณธรรมเครื่องทำให้ประชาชนประสบความสำเร็จ

4. สังคหวัตถุ 4 คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

5. ธรรมของฆราวาส 4 คุณธรรมของผู้ครองเรือน

6. สติสัมปชัญญะธรรม คุณธรรมมีอุปการะมาก

7. ขันติโสรัจจะ คุณธรรมอันทำให้งาม

8. สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ คือ บุคคลที่น่านับถือ

9. อธิษฐานธรรม 4 คุณธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ

10. หิริโอตัปปะ คุณธรรมอันเป็นเครื่องคุ้มครองโลก

11. อคติ ความลำเอียง คุณธรรมที่ครูไม่ควรประพฤติ

12. พละ 5 คุณธรรมที่เป็นกำลัง 5 อย่าง

13. เบญจศีล (ศีล 5) คุณธรรมที่เป็นข้อห้าม

14. เบญจธรรม (ธรรม 5) คุณธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ

15. มรรค 8 ทางปฏิบัติหรือทางดำเนินชีวิต

16. อบายมุข 4 อบายมุข6 ทางปฏิบัติหรือทางดำเนิชีวิต

17. ทิศ 6 การปฏิบัติตนต่อผู้มีอุปการะคุณ

18. สุจริต 3 อย่าง ประพฤติชอบ กิจที่ควรประพฤติชอบ

19. โลกธรรม 8 ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก

20. อริยสัจ 4 ธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ

21. ไตรลักษณ์ ธรรมที่เป็นลักษณะที่เป็นสามัญทั่วไป

22. สมาทานศีล วิรัติศีล งดเว้นด้วยการสมาทาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *