วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์

2. มีความเที่ยงธรรม

3. ปฏิบัติตนในกรอบศีลธรรมอันดี

4. สามัคคีไม่ข่มเหงรังแก กลั่นแกล้ง

5. ไม่กระทำอันเป็นการลบหลู่

6. ละเว้นกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]