วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

โทษทางวินัยครู

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัย ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ถือว่าผู้นั้นได้กระทำผิดวินัย

โทษผิดวินัยมี 5 สถาน 

1. ภาคทัณฑ์

2. ตัดเงินเดือน

3. ลดขั้นเงินเดือน

4. ปลดออก

5. ไล่ออก

 

การออกคำสั่ง ลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ทำเป็นคำสั่ง

2. วิธีการออกคำสั่งเป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ.

3. ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด

4. ต้องไม่เป็นการลงโทษโดยพยาบาท อคติ หรือโทสะ

5. คำสั่งลงโทษให้ระบบกรณีกระทำความผิดมาตราที่ปรับบทความผิด

6.เหตุผลในการกำหนดสถานโทษ

 


Loading...