วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

การอุทธรณ์ ร้องทุกข์

การอุทธรณ์

(ไม่ร้ายแรง) โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน  

1. ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

2. เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ฟ้องร้อง ต่อศาลปกครอง

 

(ร้ายแรง) โทษปลดออก ไล่ออก 

1. ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

2. เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ฟ้องร้อง ต่อศาลปกครอง

 

การร้องทุกข์

เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรการสอบสวนทางวินัย  

1. ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่องอันที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์

2. เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. มติ ก.ค.ศ. เป็นที่สิ้นสุด

 

กรณีถูกสั่งออกจากราชการ 

1. ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

2. เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]