วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

จุดมุ่งหมายของวินัย

การใช้ข้าราชการมีวินัยก็เพื่อให้ข้าราชการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของทางราชการ วินัยข้าราชการนั้นไม่ได้เป็นแต่เพียงวินัยเท่านั้นแต่ยังเป็นทั้ง จรรยาบรรยาวิชาชีพด้วย เพราะข้าราชการก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างหนึ่ง เช่นกัน

1. เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ

2. เพื่อความเจริญของประเทศ

3. เพื่อความมั่นคงของชาติ

4. เพื่อความผาสุกของประชาชน

 


Loading...