วันจันทร์, 9 ธันวาคม 2562

ความหมายของคำว่า วินัย

ความหมายของคำว่า วินัย

วินัย Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน

วินัย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ

 

วินัยข้าราชการอาจแยกได้ 2 ความหมาย 

1. หมายถึง ระเบียบ กฏเกณฑ์ และแบบแผนความประพฤติที่ทางรายการกำหนดให้ยึดถือปฏิบัติ

2. หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ข้าราชการแสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควร หรือแบบแผนที่ทางราชการกำหนดไว้

 

สรุป วินัย หมายถึง กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ แบบแผนความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้ไปในแนวทางที่พึงประสงค์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดเรื่องวินัย
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง
การรายงาน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Loading...