ความหมายของคำว่า วินัย

ความหมายของคำว่า วินัย

วินัย Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน

วินัย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ

 

วินัยข้าราชการอาจแยกได้ 2 ความหมาย 

1. หมายถึง ระเบียบ กฏเกณฑ์ และแบบแผนความประพฤติที่ทางรายการกำหนดให้ยึดถือปฏิบัติ

2. หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ข้าราชการแสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควร หรือแบบแผนที่ทางราชการกำหนดไว้

 

สรุป วินัย หมายถึง กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ แบบแผนความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้ไปในแนวทางที่พึงประสงค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...